High School in New Zealand

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

Find School

การเรียนต่อระดับมัธยมนิวซีแลนด์นั้น โดยส่วนใหญ่โรงเรียนจะสอนด้วยหลักสูตร NCEA หรือเรียกชื่อหลักสูตรเต็มๆ New Zealand Curriculum เป็นหลัก แต่ก็มีโรงเรียนบางแห่งในิวซีแลนด์สอนด้วยหลักสูตรอังกฤษ Cambridge International Examinations หรือหลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนนิวซีแลนด์ ในการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ รวมทั้งที่พักเริ่มต้นประมาณ 5-7 แสนบาทต่อปีเท่านั้น นับว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่าเรียนโรงเรียนอินเตอร์ หลายๆ แห่งในประเทศไทย

ระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษามัธยมนิวซีแลนด์

NCEA / CIE / IB

วิธีการเรียนมัธยมในแต่ละชั้นปี

วิธีการเรียนมัธยมในแต่ละชั้นปี

Year 9-10 / Year11-13

เกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัย

เกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

การประเมิณผล / University Entrance

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้น จะเริ่มจาก Early Childhood Education สำหรับเด็กเล็กจนถึงอายุประมาณ 5 ขวบ จากนั้นนักเรียนทุกคนที่มีอายุ 6 ถึง 16 ปีจะได้รับ การศึกษาภาคบังคับ (Compulsory education) ตั้งแต่ชั้น Year 1 ถึง Year 12 โดยแบ่งแยกเป็น

การศึกษาระดับประถมศึกษานิวซีแลนด์
Year 1-8 (อายุ 5-12)

ระดับประศึกษาตอนปลายนิวซีแลนด์
Year 7-8 (อายุ 11-12)

ระดับมัธยมศึกษานิวซีแลนด์
Year 9-13(อายุ 13-17)

จำนวนนักเรียนนิวซีแลนด์สำหรับการศึกษาภาคบังคับ เฉลี่ยต่อห้องในทุกชั้นปีการศึกษาอยู่ที่ประมาณ 18-23 คน โดยแต่ละโรงเรียนนิวซีแลนด์สามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เอง แต่ต้องยึดจากโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนสามารถค้นหาความถนัดของตนเอง และสามารถผ่านมาตรฐาน National Certificate of Educational Achievement ภายหลังจากที่นักเรียนจบระดับ Year12 หรือ 13 แล้วสามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ Tertiary Education ซึ่ง Tertiary Providers ในประเทศนิวซีแลนด์จะประกอบด้วย

 • Universities จำนวน 8 แห่ง
 • Institutes and Polytechnics จำนวน 16 แห่ง
 • Private Training Providers รวมถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ กว่า 550 แห่งทั่วประเทศ

โดยนักเรียนมัธยมนิวซีแลนด์จะใช้ระยะเวลาในการเรียนระดับอุดมศึกษา
– ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 2 ปี
– ระดับอนุปริญญา (Diploma) ใช้เวลาประมาณ 1 – 3 ปี
– ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 ปี

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 3 ประเถท

 1. โรงเรียนรัฐบาลซึ่งเด็กชาวนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้ารับการศึกษา
 2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (state-integrated school) ซึ่งอาจดำเนินการโดยนิกายศาสนาหรือใช้วิธีการสอนเฉพาะทาง
 3. โรงเรียนเอกชน ซึ่งมีการสอนหลากหลายหลักสูตร

ประเภทของโรงเรียนมัธยม

โรงเรียนมัธยมรัฐบาลของนิวซีแลนด์ มีสัดส่วน 83% ของโรงเรียนทั้งประเทศ จะได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประเภท สหศึกษา โดยขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน ลักษณะทางสิ่งแวดล้อม อาชีพ รายได้โดยรวมของคนที่อาศัยอยู่ละแวกโรงเรียนด้วย

โดยปกติเด็กชาวนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล อาทิ

โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน ซึ่งมีอยู่ 11% ของโรงเรียนทั้งหมด แต่เดิมเคยเป็นโรงเรียนเอกชนมาก่อน แต่ปัจจุบันได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ขณะที่ตัวโรงเรียน ที่ดิน สถานที่ของโรงเรียน ยังเป็นของเอกชนอยู่ แต่โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (Intergrated School) จะยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางประการ ซึ่งอาจจะเป็นทางด้านศาสนา หรือปรัชญาของแต่ละโรงเรียน อาทิ

โรงเรียนเอกชน จะมีประมาณ 6% ของโรงเรียนทั้งประเทศ จะบริหารโดยคณะกรรมการของโรงเรียนนั้นๆ สามารถจัดหลักสูตร และบริหารการเงินได้เอง แต่ทุกอย่างจะถูกตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ เพื่อให้ได้มาตรฐานทั้งหลักสูตรวิชา และกิจกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่งบางแห่งจะมีหลักสูตร IB หรือ Cambridge สอนควบคู่ไปกับ NCEA อีกด้วย อาทิ

Curriculum ระบบการศึกษา

National Certificate of Education Achievement (NCEA)

คุณวุฒิหลักจากสถาบันการศึกษาแห่งชาติของนิวซีแลนด์ เป็นวุฒิการศึกษาที่สามารถใช้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และได้รับการยอมรับในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ ออสเตรเลียเมื่อนักเรียนผ่าน NCEA Level 3

view more

Cambridge Programmes

หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาของนิวซีแลนด์ ประมาณ 60 แห่ง ได้เปิดหลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนมัธยม โดยสามารถเข้าเรียนได้ เมื่อเรียนอยู่ใน year 11(IGCSE)  และ year 12 หรือ 13 (A-Level) ซึ่งใช้การประเมินหลากหลายที่มุ่งเน้น การสอบภายซึ่งจัดโดย Cambridge จากประเทศอังกฤษ โดยในหลายๆ วิชา จะมีการเรียนแบบเก็บหน่วยกิต (Coursework) และการประเมินผลภายในด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับนักเรียนที่ วางแผนไปเรียนต่อที่อังกฤษ หรือเรียนต่อในต่างประเทศ

view more

International Baccalaureate (IB)

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในเจนีวา และออกแบบมาเพื่อนำเสนอคุณวุฒิ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเน้นความพร้อมให้เด็กนักเรียนมีความรู้รอบด้าน และสอนให้มีนักเรียนรู้จักแบ่งปันให้กับสังคม โดยมีสถานศึกษาจำนวน 21 แห่งในนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการรับรองให้เปิดสอนโปรแกรม IB ซึ่งก็เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนในการเรียนต่อต่างประเทศ

view more
ncea-logo-148x70
ambridge-assessment-logo
ib-world-logo-80x79
ประสบการณ์นักเรียนนิวซ๊แลนด์

Student Testimonial

PUN
Sarin Wassanawatheekij

น้องปั้น Sarin Wassanawatheekij นักเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ ที่เลือกอยู่หอพักของโรงเรียน New Plymouth Boy’s High School บอกเล่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแบบนักเรียนอยู่หอไฮสกูล โรงเรียนชายล้วนของ New Zealand และแนวคิดดีๆ ของการเรียนต่อนิวซีแลนด์ ที่ต้องอดทน ปรับตัว ร่วมกับครู และเพื่อนชาวกีวี

More VDO

มัธยมต้นนิวซีแลนด์

Year 9 และ Year 10

มัธยมต้นของนิวซีแลนด์เป็นปีแห่งการทดลองเรียนโดยจะมีวิชาบังคับเกือบทั้งสิ้น มีการสอบแต่จะไม่มีคะแนนในการประเมินผล แต่จะมีการประเมินผลจากความสนใจ เช่น การเอาใจใส่ในห้องเรียน การมีส่วนร่วมกับการเรียน การส่งงานหรือการบ้านตามเวลา และอาจารย์จะให้ความคิดเห็นว่าควรจะเสริมตรงไหนเพื่อให้มีความเข้าใจในวิชาเรียนมากยิ่งขึ้นในแต่ละเทอม ทำให้การเรียนระดับนี้จะเหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่สนใจมาเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์มากๆ เพราะเป็นปีที่นักเรียนจะได้มีเวลาในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม เรียนรู้วัฒนธรรม โดยที่ไม่มีการสอบมากดดัน

มัธยมปลายนิวซีแลนด์

National Certificate of Educational Achievement (NCEA)

Year 11 – Year 13

การเรียนต่อมัธยมปลายในนิวซีแลนด์นั้น หลักสูตรหลักที่ใช้กันก็คือ NCEA จะเป็นการเรียนตามที่ชอบ ที่สนใจ และถนัด ในหนึ่งปีเรียน 6 วิชา เมื่อเรียนจบ Year 12 ก็จะเทียบเท่า เรียนจบมัธยม 6 ของประเทศไทย สามารถมาสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในไทย (International) ได้ ซึ่งจะทำให้เรียนจบมัธยมปลายได้เร็วกว่านักเรียนที่เรียนในประเทศไทยและยังสามารถใช้วุฒิการศึกษา NCEA Level 2 สมัครเข้าเรียน Foundation ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และอื่นๆ ได้อีกด้วย

study-in-NCEA-multi-level

https://www.nzqa.govt.nz/ncea/understanding-ncea/how-ncea-works/ncea-levels-and-certificates/

student-year11-new-zealand-cartoon-525x525
Secondary school

Year 11

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในนิวซีแลนด์
อายุ 15 ปี

นักเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ในระดับนี้ จะต้องลงเรียน 6 วิชา แบ่งเป็นวิชาบังคับ 3 วิชา ได้แก่ เลข ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ กับวิชาเลือกอีก 3 วิชา โดยสามารถเลือกตามความสนใจของนักเรียน แต่ละวิชามี credit ตั้งแต่ 10-24 credits (*ดังนั้นหนึ่งมีจะมีคะแนนให้เก็บประมาณ 120 credits โดยนักเรียนจะต้องเก็บเครดิตให้ได้อย่างน้อง 80 credits)

นักเรียนมัธยมนิวซีแลนด์จต้องได้อย่างน้อย 80 หน่วยกิต ในทุก Level รวมกัน

โดยจะต้องมีวิชาคำนวน Numeracy อยู่ 10 หน่วยกิต และ ทักษะทางภาษา ในการอ่านและเขียนภาษา literacy 10 หน่วยกิต

find school
Secondary school

Year 12

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในนิวซีแลนด์
อายุ 16 ปี

การเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ในระดับนี้ วิชาจะเป็นวิชาบังคับแค่ภาษา English, โดยนักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้ 5 วิชาในหมวด Mathematics, Science, Social Studies, Art, Information and Communication โดยการเรียน Year 12 ในนิวซีแลนด์นี้เทียบเท่าการเรียน ม. 6 ของประเทศไทยนั้นเอง

นักเรียนนิวซีแลนด์จะต้องได้ 80 หน่วยกิตเป็นอย่างน้อง โดยเป็น Level 2 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และจะต้องมีวิชาคำนวน Numeracy อยู่ 10 หน่วยกิต และ ทักษะทางภาษา ในการอ่านและเขียนภาษา literacy 10 หน่วยกิต

find school
student-year12-new-zealand-cartoon-525x525
student-year13-new-zealand-cartoon-525x525
Secondary school

Year 13

มัธยมศึกษาปีที่ 7 ในนิวซีแลนด์ (Pre-University)
อายุ 17 ปี

ในชั้นนี้นับว่าเป็นชั้นปีสุดท้ายของมัธยมนิวซีแลนด์ วิชาทั้งหมดจะเป็นวิชาเลือกเสรี 5 วิชา ตามความถนัดและต่อเนื่องมาจาก Year 12 โดยมุ่งเป้าไปยังวิชาพื้นฐานที่จะเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ยกตัวอย่างเช่น หากนักเรียนต้องการศึกษาด้าน บริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษา ควรเลือกเรียน Math, Accounting และ Economics เป็นหลัก หรือหากนักเรียนสนใจด้านแพทย์ ก็ควรเลือกเรียน Math, Biology, Chemistry และ Physics เป็นต้น

โดยคะแนน และ credits ที่นักเรียนสอบมาได้ในปีนี้ จะใช้สำหรับการยื่นเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป จึงถือว่าเป็นชั้นปีที่สำคัญมากๆ ของนักเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

นักเรียนนิวซีแลนด์จะต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 3 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และอีก 20 หน่วยกิตจาก Level 2 เป็นอย่างน้อย

และจะต้องมีวิชาคำนวน Numeracy อยู่ 10 หน่วยกิต และ ทักษะทางภาษา ในการอ่านและเขียนภาษา literacy 10 หน่วยกิต

Find School

การประเมินผล

students-new-zealand-start-term

TERM DATE

เทอมการศึกษามัธยมนิวซีแลนด์

มัธยมศึกษานิวซีแลนด์ใช้ระบบ 4 เทอมต่อ 1 ปีการศึกษา เทอมละประมาณ 10 สัปดาห์ รวมประมาณ 40 สัปดาห์ต่อ 1 ปีการศึกษา เริ่มเปิดเทอมแรก คือประมาณช่วงปลายเดือนมกราคา ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีการปิดเทอมย่อย 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 สัปดาห์ และปิดเทอมใหญ่ คือจบเทอม 4 ประมาณกลางเดือนธันวาคม ประมาณ 6-8 สัปดาห์ และเป็นช่วงที่นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับประเทศ นักเรียนจากประเทศไทย สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกเทอมการศึกษาแต่จะไม่แนะนำเข้าเรียนในเทอม 4 เนื่องจากเป็นเทอมของการสอบปลายภาค

Term 1: FEB 01 – APR 15

Term 2: MAY 02 – JUL 08

Term 3: JUL 25 – SEP 23

Term 4: OCT 10 – DEC 16

students-new-zealand-study-360x240

การประเมินผลมัธยมนิวซีแลนด์

Year 11 -13 จะมีการสอบวัดผลภายในของโรงเรียนในแต่ละเทอม ระดับคะแนนผลการเรียนจะแบ่งเป็น Excellence, Merit, Achieved, Not Achieved พร้อมความคิดเห็นของครูผู้สอนรายวิชา

Excellence  =  A
Merit  =  B
Achieved  =  C
Not Achieved  =  F

การสอบ

นักเรียนจะเข้าสู่ระบบ NCEA ซึ่งจะมีการสอบวัดผลทั้งภายในโรงเรียน (internal) และภายนอก (external) ที่มีการใช้ข้อสอบกลางจากกระทรวงศึกษาธิการมาวัดระดับความรู้นักเรียนในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

students-new-zealand-buddy

Unit Standard &
Achievement Standard

เครดิตที่ได้รับทั้งวิชาในหน่วย Unit Standard และ Achievement Standard นับเป็นผลคะแนน NCEA ทั้งสิ้น แต่การคำนวณคะแนนเฉลี่ยนั้นจะอ้างอิงจากวิชาในหน่วย Achievement Standard เป็นหลัก เพราะจะมีความยากกว่า ซึ่งนอกจากจะแสดงถึง Grade ในแต่ละวิชาแล้ว ผลการสอบทั้งหมดจะสรุปเป็นคะแนนเฉลี่ย แสดงผลคะแนนตั้งแต่ 0-100 พร้อมจำนวนเครดิตหรือหน่วยกิจที่นักเรียนสะสมได้ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา

เกรดที่สามารถได้จะมีแค่ผ่านและไม่ผ่านเท่านั้น คือ
Achieved คือเกรด 2
Not Achieved คือเกรด 0

เกรดที่สามารถได้รับจะหลากหลายกว่า คือ
Excellence  คือเกรด 4
Merit คือเกรด 3
Achieved คือเกรด 2
Not Achieved คือเกรด 0

“นิวซีแลนด์นี่คุ้มจริงๆ
อยากให้คนไทยทุกคนได้มา นิวซีแลนด์”

Testimonial-JAMES

James Banziger

Summer NZ 2009

“ครูที่นี่เค้าพร้อมจะ Support เรามาก เค้าบอกเลยนะ
มาเลยนะ มีปัญหาอะไรเรียนไม่เข้าใจ ให้มาหาเค้าเลยนะ”

testimonial-student-prim

Phatthita Srinitiworawong

Wellington East Girls’ College – 2018

“การเรียนนิวซีแลนด์นี้เรียนน้อยแต่แน่น ให้รู้ลึก รู้จริง
เรียนตามที่เราเลือก ไม่เหมือนที่ไทยที่ต้องเรียนทุกอย่าง เลือกไม่ได้”

Napier-ohm

Ohm – Kantapong

Napier Boys’ high school – 2018

Im Education

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ ENZRA ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก Education New Zealand

SUBJECT วิชาเรียนในระดับ Year 11 – 13

SUBJECT
วิชาเรียนระดับ Year 11 – 13 ของนิวซีแลนด์

โดยปกตินักเรียนแต่ละชั้นปีในระดับชั้นมัธยมปลาย จะมีวิชาบังคับ และวิชาเลือกที่มีจำนวนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชั้นปีตามแผนผัง

Year 11

NCEA Level 1

นักเรียนนิวซีแลนด์ต้องเรียนวิชาที่อยู่ในหมวด เลข Numeracy (วิชาคำนวณ) และภาษาอังกฤษ Literacy (ภาษาศาสตร์) อย่างน้อยหมวดละ 1 วิชา ซึ่งถือว่าเป็นวิชาบังคับ และส่วนวิชาที่เหลือประมาณ 3 – 4 วิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้เพิ่มเติม ได้ตามพื้นฐานความสนใจ หรือวิชาที่จะใช้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Year 12

NCEA Level 2

นักเรียนมัธยมปลายของนิวซีแลนด์ จะต้องเรียนวิชา English Literature (ภาษาอังกฤษ) Level 2 ซึ่งถือว่าเป็นวิชาบังคับสำหรับ Year 12 และส่วนวิชาที่เหลือประมาณ 4-5 วิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ หรือวิชาในระดับที่สูงขึ้นจากวิชาที่เคยเรียนตอน Year 11 เพื่อความต่อเนื่องในการเรียน แต่ก็สามารถเปลี่ยนวิชาได้เช่นกัน

Year 13

NCEA Level 3

นักเรียน ม. ปลาย นิวซีแลนด์ สามารถเลือกเรียนได้เสรี ตามความสนใจ หรือวิชาในระดับที่สูงขึ้นจากวิชาที่เคยเรียนตอน Year 13 โดยวิชาใน Level นี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการยื่นสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนจะเรียนเพียง 5 วิชาเท่านั้น และจะต้องสอบให้ได้  14 Credits ใน 3 วิชา เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

Subjects Pathway Year 9-13

 รายวิชาบังคับ Compulsory Subject และวิชาเลือก Optional Subject ของมัธยมนิวซีแลนด์

 • English
 • Literacy Support
 • ESOL
 • Mathematics
 • Science
 • Social Studies
 • Physical Education (PE) / Health
One of Language 
 • French
 • Japanese
 • Te Reo Maori
 • Spanish

One of Technology area:
 • Electronics Technology
 • Materials Technology Metal
 • Materials Technology Wood
 • Materials Technology
 • Digital Technology
 • Food Technology
 • Graphic

One of Art area:
 • Art
 • Drama
 • Music
 • English – English / Literacy Support / ESOL
 • Mathematics – Mathematics and Statistics
 • Science
 • Social Studies – Social Studies / Business Studies
 • Physical Education (PE) / Health
 • French
 • Japanese
 • Te Reo Maori
 • Spanish

 • Electronics Technology
 • Materials Technology Metal
 • Materials Technology Wood
 • Materials Technology
 • Digital Technology
 • Food Technology
 • Graphic

 • Art
 • Visual Design
 • Drama
 • Music
 • English Literature
  English / Foundation English / ESOL /Media Studies
 • Mathematics
  Mathematics and Statistics
 • Science
  Science / Agriculture  Science
 • Social Studies
  Geography / History / Social Science /Business Studies / Economics / Accounting
 • Physical Education
  Health Education /Alternative Physical Education
 • Language
  French / Japanese / Te Reo Maori / Spanish
 • Technology
  Furniture / Engineering / Automotive Engineering /
  Digital Technology / Food and Nutrition / Materials Technology Metal / Materials Technology Fabric / Design and Visual Communication
 • Art
  Art / Visual Design / Drama / Music /Dance
 • English Literature
  English / Foundation English / ESOL /Media Studies
 • Mathematics
  Mathematics and Statistics
 • Science
  Science / Biology / Chemistry / Electronics /Physic
 • Social Studies
  Geography / History / Social Science /Business Studies / Economics / Accounting / Classical Studies
 • Physical Education
  Physical Education / Outdoor Education / Health Education /
  Alternative Physical Education / Sports Excellence
 • Language
  French / Japanese / Te Reo Maori / Spanish
 • Technology
  Furniture / Engineering / Automotive Engineering /
  Digital Technology / Food and Nutrition / Materials Technology Metal / Materials Technology Fabric / Design and Visual Communication
 • Art
  Art / Visual Design / Drama / Music /Dance

No Compulsory Subject

 • English Literature
  English / Foundation English / ESOL /Media Studies
 • Mathematics
  Calculus / Statistics
 • Science
  Science / Biology / Chemistry / Electronics /Physic
 • Social Studies
  Geography / History / Social Science / Business Studies / Economics / Accounting / Classical Studies
 • Physical Education
  Physical Education / Outdoor Education / Health Education
 • Language
  French / Japanese / Te Reo Maori / Spanish
 • Technology
  Carpentry / Materials Technology Metal / Digital Technology /
  Hospitality and Catering / Design and Visual Communication
 • Art
  Art History / Photography / Painting / Visual Design / Printmaking /
  Performing Art Technology / Drama / Music /Dance

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

Name Location Authority Boarding Students Gender
1 ACG Parnell College Auckland Private N 650 B & G
2 ACG Strathallan College Auckland Private N 1017 B & G
3 Auckland Girls Grammar School Auckland State N 1371  G
4 Auckland Grammar School Auckland State Y 2432 B & G
5 Albany Junior High School Auckland State N 1200 B & G
6 Avondale College Auckland State N 2607 B & G
7 Baradene College of the Sacred Heart Auckland State N 1358  G
8 Birkenhead College Auckland State N 804 B & G
9 Botany Downs Secondary College Auckland State N 1792 B & G
10 Carmel College Auckland State N 1000 G
11 Diocesan School for Girls Auckland Private N 1490 G
12 Epsom Girls Grammar School Auckland State Y 2094 G
13 Glenfield College Auckland State N 851 B & G
14 Henderson High School Auckland State N 845 B & G
15 Howick College Auckland State N 1861 B & G
16 Kelston Boys High School Auckland State N 1091 B
17 Kelston Girls High School Auckland State N 886 G
18 King’s College Auckland Private Y 1757 B & G
19 Liston College Auckland State N 795 G
20 Long Bay College Auckland State N 1604 B & G
21 Lynfield College Auckland State N 1852 B & G
22 Macleans College Auckland State N 2462 B & G
23 Mt Roskill Grammar School Auckland State N 2216 B & G
24 Mount Albert Grammar School Auckland State N 2404 B & G
25 Northcote College Auckland State N 1242 B & G
26 Northcross Intermediate School Auckland State N 1334 B & G
27 Orewa College Auckland State N 1708 B & G
28 Rangitoto College Auckland State N 3000 B & G
29 Rodney College Auckland State N 325 B & G
30 Rosehill College Auckland State N 1806 B & G
31 Pakuranga College Auckland State N 2018 B & G
32 Sacred Heart College (Auckland) Auckland Integrate Y 1106 B
33 Selwyn College Auckland State N 888 B & G
34 St Cuthbert’s College Auckland Private Y 1465 B & G
35 St Dominics College (Henderson) Auckland Integrate N 894 G
36 St Mary’s College(Ponsonby) Auckland Integrate N 817 G
37 Takapuna Grammar School Auckland State N 1597 B & G
38 Westlake Boys’ High School Auckland State N 2114 B
39 Westlake Girls’ High School Auckland State N 2068 G
40 Western Springs College Auckland State N 1052 B & G
41 Whangaparaoa College Auckland State N 1408 B & G
42 Kamo High School Whangarei State N 1453 B & G
43 Whangarei Boys High School Whangarei State Y 993 B & G
44 Whangarei Girls High School Whangarei State Y 1125 B & G
45 Hamilton Boys High School Hamilton State Y 1964 B
46 Hamilton Girls High School Hamilton State Y 1466 G
47 Hamilton’s Fraser High School Hamilton State N 1715 B & G
48 Hillcrest High School Hamilton State N 1660 B & G
49 Sacred Heart Girls’ College Hamilton Integrate Y 858 G
50 St Johns College (Hillcrest) Hamilton Integrate N 682 B
51 St Paul’s Collegiate School Hamilton Private Y 568 B & G
52 Waikato Diocesan School for Girls Hamilton Integrate Y 643 G
53 Cambridge High School Cambridge State N 1282 B & G
54 St Peters School (Cambridge) Cambridge Private Y 1058 B & G
55 Aquinas College Tauranga State N 767 B & G
56 Bethlehem College Tauranga Integrate N 1545 B & G
57 Tauranga Boys High School Tauranga State N 1733 B
58 Tauranga Girls High School Tauranga State N 1551 G
59 Mt Maunganui College Mt Maunganui State N 1323 B & G
60 Morrinsville College Morrinsville State N 698 B & G
61 Gisborne Boys High School Gisborne State Y 708 B
62 Gisborne Girls High School Gisborne State Y 795 G
63 Hastings Girls’ High School Hastings State N 813 G
64 Havelock North High School Hastings State N 971 B & G
65 Lindisfarne College Hastings Integrate Y 478 B
66 Iona College Hastings Integrate Y 249 G
67 Napier Boys High School Napier State Y 1145 B
68 Napier Girls High School Napier State Y 877  G
69 Tamatea High School Napier State N 276 B & G
70 Taradale High School Napier State N 998 B & G
71 William Colenso College Napier State N 582 B & G
72 New Plymouth Boys High School New Plymouth State Y 1208 B
73 New Plymouth Girls High School New Plymouth State Y 1238 G
74 Sportswood College New Plymouth State N 980 B & G
75 St Marry Diocesan School (Stratford) New Plymouth Integrate Y 150 G
76 Wanganui High School Wanganui State N 1761 B & G
77 Wanganui Girls College Wanganui State Y 397 G
78 Awatapu College Palmerston State N 850 B & G
79 Palmerston Boys High School Palmerston State Y 1650 B
80 Palmerston Girls High School Palmerston State Y 1195 G
81 Rathkeale College Masterton Integrate Y 268 B
82 St Matthews Collegiate (Masterton) Masterton Integrate Y 330  G
83 Chilton St James School Wellington Private Y 420 G
84 Hutt International Boys School Wellington Integrate N 642 B
85 Hutt Valley High School Wellington State N 1649 B
86 Newlands College Wellington State N 1001 B & G
87 Kapiti College Wellington State N 1057 B & G
88 Onslow College Wellington State N 1231 B & G
89 Queens Margaret College Wellington Private N 645 G
90 Rongotai College Wellington State N 726 G
91 Samuel Marsden Collegiate School(Karori) Wellington Private N 500 G
92 Samuel Marsden Collegiate School Whitby Wellington Private N 156 B & G
93 Scots College Wellington Private Y 900 B
94 St Marys College (Wellington) Wellington Integrate N 636 G
95 St Patricks College (Kibrinie) Wellington Integrate N 734 B
96 Upper Hutt College Wellington State N 1249 B & G
97 Wellington College Wellington State N 1527 B
98 Wellington East Girls College Wellington State N 980 G
99 Wellington Girls College Wellington State N 1299 G
G = Girl
B = Boy
Name Location Authority Boarding Students Gender
1 Garin College Nelsond Integrate Y 394 B & G
2 Nelson College Nelsond State Y 998 B
3 Nelson College for Girls Nelsond State Y 992 G
4 Waimea College Nelsond State N 1419 B
5 Marlborough Boys High School Marlborough State N 1001 B
6 Marlborough Girls High School Marlborough State N 1047 G
7 Avonside Girls’ High School Christchurch State N 1260 G
8 Burnside High School Christchurch State N 2578 B & G
9 Cashmere High School Christchurch State N 1718 B & G
10 Catholic Cathedral College Christchurch State N 350 G
11 Christchurch Boys High School Christchurch State Y 1335 B
12 Christchurch Girls High School Christchurch State Y 1084 G
13 Darfield High School Christchurch State N 741 B & G
14 Hilmorton High School Christchurch State N 702 B & G
15 Lincoln High School Christchurch State N 1508 B & G
16 Middleton Grange School Christchurch Integrate N 1269 B & G
17 Papanui High School Christchurch State N 1507 B & G
18 Rangi Ruru Girls School Christchurch Private Y 704 G
19 Riccarton High School Christchurch State N 962 B & G
20 Shirley Boys High School Christchurch State N 1496 B
21 St Andrew’s College Christchurch Private Y 1356 B & G
22 St Bede’s College Christchurch Integrate Y 799 B
23 St Margaret’s College Christchurch Private Y 717 G
24 Villa Maria College Christchurch Integrate N 791 G
25 Ashburton College Ashburton State N 1158 B & G
26 Mount Hutt College Mount Hutt State Y 492 B & G
27 Geraldine High School Geraldine State N 602 B & G
28 Craighead Diocesan School Timaru Integrate Y 337 G
29 Mountain view High School Timaru State N 521 B & G
30 Opihi College Timaru Integrate N 376 B & G
31 Roncalli College Timaru Integrate N 541 B & G
32 Timaru Boys High School Timaru State Y 686 B
33 Timaru Girls High School Timaru State Y 441 G
34 Waitaki Boys High School Omaru State Y 529 B
35 Waitaki Girls High School Omaru State Y 452 G
36 Dunstan High School Alexandra State Y 529 B & G
37 Mt Aspiring College Wanaka State Y 656 B & G
38 Bayfield High School Dunedin State N 718 B & G
39 Columba College Dunedin Integrate Y 583 G
40 John McGlashan College Dunedin Integrate Y 513 B
41 Kaikorai Valley College Dunedin State N 798 B & G
42 Trinity Catholic College Dunedin Integrate N 854 B & G
43 Kings High School(Dunedin) Dunedin State Y 717 B & G
44 Logan Park High School Dunedin State N 573 B & G
45 Otago Boys High School Dunedin State Y 838 B
46 Otago Girls High School Dunedin State Y 809 G
47 Queens High School Dunedin State N 506 G
48 St Hildas Collegiate Dunedin Integrate Y 441 G
49 Taieri College Dunedin State N 1016 B & G
50 Wakatipu High School Queenstown State N 861 B & G
51 Central Southland College Invercargill State N 490 B & G
52 James Hargest College Invercargill State N 1839 B & G
53 Southland Boys High School Invercargill State Y 1077 B
54 Southland Girls High School Invercargill State Y 1157 G
55 Verdon College Invercargill Integrate N 620 B & G

OHM – KANTAPONG WONGSANGUAN

นักเรียนไทยที่เรียนต่อมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ เป็น International Leader (ประธานนักเรียนอินเตอร์) ของเหล่านักเรียนต่างชาติ และเป็นนักเรียนตัวอย่าง Performance Award ของโรงเรียน Napier Boy’s High School

โอมเล่าถึงวิธีการเรียน ม. ปลาย ที่นิวซีแลนด์ แบบง่ายๆ น่าฟัง ในมุมมองของเด็ก ที่ใช้ชีวิตในเมืองน่ารัก ที่มีประชากรประมาณ 60,000 คน ติดทะเล ที่โฮสแฟมิลี่ก็อบอุ่น

KHAOFANG – SUKRADA SUKNUAL
MIM – PASURUS PUNYARATABANDHU

นักเรียนไทยที่เรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนเรียนดี และทุนด้านศิลปะ ของโรงเรียนหญิงล้วน Sacred Heart Girls’ College

น้องข้าวฟางเด็กนักเรียนทุนเรียนดี กับน้องมิ้มนักนักเรียนทุนด้านศิลปะ เล่าประสบการณ์การเรียนต่อมัธยมหญิงล้วนในนิวซีแลนด์ ชีวิตกับ Host family และการเรียนที่เป็นไปตามขั้นตอน สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และอิสระในการเรียน

MARK – WATSAPOL SAMITTIVATE 

ชีวิตเด็กหอในโรงรียนมัธยม Scots College ประเทศนิวซีแลนด์ กับกิจวัตรเด็กหอพัก ในเมืองหลวงอย่าง Wellington 

มาร์ค ถึงชีวิตการเรียน และมุมมองความรู้สึกกับการศึกษาระดับมัธยมในนิวซีแลนด์ กับประสบการณ์ที่ได้รับ ในโรงเรียนที่มีความขลัง อายุกว่า 100 ปี

เรียนต่อต่างประเทศกับอิมเอ็ดดูเคชั่น

FAQ

คำถามยอดฮิต

สามารถทำได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ถ้านักเรียนลงทะเบียนเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องถือ visa student เท่านั้น

3 ภาษา ได้แก่

 1. English Language
 2. Maori Language
 3. Sign Language

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ $NZD 12,000 – 15,000 ต่อปี

ในสาขาปกติทั่วไป 3 ปี

สาขาแพทย์ 7 ปี