สิงคโปร์กับก้าวแรกของประเทศพัฒนา

FB-Blog-SIM-2021-840x439

จากประเทศเกาะเล็กๆ ที่แยกตัวจากมาเลเซียในปี 1965 สิงคโปร์ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆ ให้พึ่งพิง

ทรัพยากรเดียวที่สิงคโปร์มีคือ “คน” ซึ่งในขณะนั้นยังขาดความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ (The Economic Development Board) จึงได้เริ่มก้าวแรกของการพัฒนา โดยก่อตั้งสถาบัน SIM (Singapore Institute of Management) เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น อบรมผู้นำทางธุรกิจให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ นับเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

ต่อมาเมื่อรัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในสิงคโปร์เพื่อเร่งสปีดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยิ่งทำให้เกิดความต้องการบุคคลากรที่มีทักษะความรู้ระดับสูง SIM ตอบสนองไอเดียนี้ด้วยการจัดตั้งหลักสูตร Diploma ขึ้นมา 3 หลักสูตร คือ การบริหาร (Mangement) การตลาด (Marketing) และการพัฒนาบุคคล (Personel Development) ความสำเร็จจาก 3 หลักสูตรแรกได้กลายเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการจัดตั้งหลักสูตรวิชาชีพอื่นๆ ต่อมา

SIM student leadership camp
SAIM students played music
SIM student success

SIM ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ทั้งประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ให้แก่ทั้งคนสิงคโปร์และต่างชาติ แต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนล้วนแล้วแต่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานสิงคโปร์ นักศึกษากว่า 90% จึงมีงานทำทันทีภายในปีแรกที่เรียนจบ

การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทำให้นักศึกษา SIM ได้รับโอกาสที่แตกต่างจากที่อื่น คือ ได้เรียนกับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่บินตรงมาจากต่างประเทศ เพราะ SIM ถือเป็นแคมปัสหนึ่งของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่มาเปิดหลักสูตรในสิงคโปร์ นักศึกษาสามารถ transfer ไปเรียนยังมหาวิทยาลัยต้นทางในต่างประเทศได้ และปริญญาบัตรที่ได้หลังเรียนจบเป็นของมหาวิทยาลัยต้นทางซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนร่วมกับ SIM ได้แก่ University of London, University of Buffalo, RMIT University, University of Stirling, University of Woolongong, University of Birmingham, The University of Warwick และ Grenoble Ecole de Management

โดยปัจจุบันนักเรียนต่างชาติสามารถเข้าไปศึกษาที่ SIM ได้ โดยสามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจ จากมหาวิทยาลัยที่มาเปิดหลักสูตรสอนในสิงคโปร์ โดยใช้เวลาเรียนปริญญาตรี 3 ปี หรือปริญญาโทร 1 – 2 ปี อีกด้วย

University at Buffalo logo
University of Stirling logo
RMIT
Sydney University logo
Wollongong logo