GED

test

GED

(General Educational Development)

เป็นระบบการศึกษารูปแบบหนึ่ง เสมือนเป็นการเรียนเพื่อสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่ไม่ได้จบม.ปลายหรือ High School สายสามัญ และสามารถใช้ประกาศนียบัตรสมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ ทั้งในอเมริกา และต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่รับรองหลักสูตรนี้ อาจจะเรียกได้ว่าคล้ายกับการเรียน กศน. ของไทยก็ว่าได้ แต่เป็นหลักสูตรของอเมริกานั้นเอง

ปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจสมัตรเรียน GED กันมากขึ้น เพราะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้นกว่าปกติ ส่วนเรื่องการเตรียมตัวนั้นสามารถเลือกหาซื้อคู่มือมาอ่านเอง หรือสมัครเรียนกับสถาบันที่เปิดติวโดยเฉพาะ ปัจจุบันปรับปรุงหลักสูตรเรียกว่า New GED

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

 • ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และจะสามารถสมัครสอบได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (Consent Form) โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://ged.com/
 • สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ged.com/ ได้ทุกวันเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อนทำการสมัครสอบ
 • การสอบ GED มีจัดสอบทุกวันตลอดทั้งปี ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00-16.00 น.(ใช้ Passport ในการเข้าสอบ)

สนามสอบในไทยปัจจุบันมีอยู่ 5 แห่ง ได้แก่

1. Paradigm Language Institute อาคารอัลมาลิงค์ ชั้น 2 หลังเซ็นทรัลชิดลม (BTS ชิดลม) กรุงเทพฯ
2. Pearson Professional Centers :BB Building, ชั้น 10 ถ.อโศกมนตรี สุขุมวิท 21 (BTS อโศก) กรุงเทพฯ
3. Thabyay Education Foundation อ.แม่สอด จ. ตาก
4. Movaci Technology: 420/11-13 ถนนช้างคลาน  อ. เมือง จ. เชียงใหม่
5. Phuket Academic Language School จ.ภูเก็ต

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

 • ค่าธรรมเนียมในการสอบวิชาละประมาณ 60 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าประกาศนียบัตร (Diploma) 18 ดอลล่าร์สหรัฐ (จะได้รับเมื่ออายุ 17 ปีบริบูรณ์)
 • ค่าใบแสดงผล (transcript) 15 ดอลล่าร์สหรัฐ
  *หมายเหตุ ค่าธรรมเนียบสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์การคิดคะแนน จะคิดจากการสอบ 4 วิชา

1. คณิตศาสตร์ (Mathematical Reasoning) ใช้เวลาสอบ 115 นาที
2. วิทยาศาสตร์ (Science) ใช้เวลาสอบ 90 นาที
3. สังคม (Social Studies) ใช้เวลาสอบ 70 นาที
4. การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (Reasoning Throught Language Art) ใช้เวลาสอบ 150 นาที

คะแนนเต็มของแต่ละวิชาคือ 200 คะแนน รวมทั้งหมด 800 คะแนน ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างต่ำ 145 คะแนนต่อหนึ่งวิชาถึงจะผ่าน โดยจะมีคะแนนรวมของทั้ง 4 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 580 คะแนน หลังจากสอบผ่านทั้ง 4 วิชาแล้วนั้น ผู้สอบก็จะสามารถดำเนินการขอวุฒิการศึกษา (diploma) และใบคะแนนผลการศึกษา (transcript) ได้

เกณฑ์การให้คะแนนของ GED

 • Below Passing: 100-144
 • GED®Passing Score: 145-164
 • GED®College Ready: 165-174
 • GED®College Ready + Credit: 175-200

ในกรณีสอบ GED ไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมเพื่อให้ได้คะแนนเพิ่มโดยสามารถเลือกสอบซ่อมเฉพาะวิชาที่ได้คะแนนน้อยหรือสอบซ่อมทุกวิชาก็ได้ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ประกาศนียบัตร GED Diploma ในการสมัครสอบได้ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เปิดรับวุฒินี้ หรือสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยเอกชน ในบางสาขาได้ เป็นต้น