ระบบการศึกษา NCEA

NCEA

NATIONAL CERTIFICATE OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENT

คุณวุฒิหลักจากสถาบันการศึกษาแห่งชาติของนิวซีแลนด์ เป็นวุฒิการศึกษาที่สามารถใช้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และได้รับการยอมรับในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ ออสเตรเลียเมื่อนักเรียนผ่าน NCEA Level 3

ระบบการศึกษาที่ทันสมัยทั้งเนื้อหาและการจัดการ ได้รับการปรับให้มีเนื้อหาการเรียนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และโลกปัจจุบัน มีการวัดผลที่ชัดเจน และสามารถกำหนดให้เป็นส่วนตัวได้ตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนคนหนึ่งๆอาจเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดใน Level หนึ่ง และเรียนอีกวิชาหนึ่งในอีก Level หนึ่งก็ได้ หากผู้สอนเห็นว่านักเรียนมีศักยภาพในวิชานั้นเกินกว่าเลเวลหลักที่ตนเองสังกัด

การเปรียบเทียบเกรดนิวซีแลนด์
เกรดนิวซีแลนด์
Excellence = A = เกรด 4
Merit = B = เกรด 3
Achieved = C = เกรด 2
Not Achieved = F = เกรด 0

NCEA level 1

Year 11 (มัธยมศึกษาปีที่ 5) อายุ 15 ปี

นักเรียนจะต้องลงเรียน 6 วิชา แบ่งเป็นวิชาบังคับ 3 วิชา ได้แก่ เลข ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ กับวิชาเลือกอีก 3 วิชา โดยสามารถเลือกตามความสนใจของนักเรียน แต่ละวิชามี credit ตั้งแต่ 10-24 credits

โดยการสอบวัดผลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. Internal Assessment (แต่ละเทอม)
2. External Assessment (ปีละครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน)

ในบางวิชานักเรียนจะต้องสอบให้ได้ตามที่กำหนดจึงจะสามารถเรียนต่อในระดับ NCEA Level 2 ได้ เช่น นักเรียนจะต้องสอบได้ไม่ต่ำกว่า 16 credits จาก 21 credits ในวิชา ENGLISH – NCEA Level 1 เพื่อสามารถลงเรียนใน ENGLISH – NCEA Level 2 ต่อไป

นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาได้วุฒิ NCEA level 1 นั้น จะต้องเก็บสะสม credit ของวิชาใน Level 1 ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80 credits (โดยต้องมีวิชาเลขอยู่ 10 credit และ ภาษาอังกฤษ literacy 10 credit)

NCEA level 2

Year 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) อายุ 16 ปี

นักเรียนสามารถลงเรียนได้ 5-6 วิชา โดยจะเป็นวิชาบังคับเพียง 1-2 วิชา ส่วนวิชาเลือกส่วนใหญ่จะต่อเนื่องมาจากรายวิชาของ Year 11 และจะเป็นวิชาพื้นฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งทางสถาบันอุดมศึกษาจะใช้เป็นเกณฑ์การรับพิจารณาเข้าศึกษาต่อ

นักเรียนจะต้องสะสม credit ของรายวิชาทั้งหมดให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80 credits โดยมีวิชาใน Level 2 ไม่ต่ำกว่า 60 credits และต้องมีวิชาเลข Level 1 หรือ Level 2 อยู่ 10 credit รวมทั้งภาษาอังกฤษ literacy level 1 ขึ้นไปอีก 10 credit

NCEA Level 3

Pre – University อายุ 17 ปี

โดยในชั้นนี้ วิชาทั้งหมดจะเป็นวิชาเลือกเสรี 5 วิชา ตามความถนัดและต่อเนื่องมาจาก Year 12 โดยมุ่งเป้าไปยังวิชาพื้นฐานที่จะเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ยกตัวอย่างเช่น หากนักเรียนต้องการศึกษาด้าน บริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษา ควรเลือกเรียน Math, Accounting และ Economics เป็นหลัก หรือหากนักเรียนสนใจด้านแพทย์ ก็ควรเลือกเรียน Math, Biology, Chemistry และ Physics เป็นต้น

นักเรียนที่จะได้ NCEA Level 3 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของรายวิชาทั้งหมดให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80 credits โดยมีวิชาใน Level 3 ไม่ต่ำกว่า 60 credits

การเก็บคะแนนในระบบ NCEA  มี 2 ลักษณะ

1. Internal Assessment สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค หรือทำงานส่ง เป็นการประเมินผลที่ทางโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ

2. External Assessment สอบปลายปี เป็นข้อสอบอัตนัย จัดสอบในช่วงปลายปีของทุกปี โดยสอบเป็นรายวิชา วิชาละ 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเลือกเรียนวิชาอะไร และรายวิชาที่เลือกเรียนนั้น เมื่อทางโรงเรียนจัดสอน ได้บรรจุหน่วยการเรียนย่อยที่จำเป็นต้องใช้วิธีสอบเป็น External Assessment หรือไม่ เช็คได้จากอาจารย์ผู้สอนเมื่อเริ่มเรียน

นอกจากนั้นโรงเรียนอาจยังมีการซ้อมสอบที่เรียกว่า Formative Assessment สำหรับให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบ เพื่อจะประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง และเพื่อจะทราบคร่าวๆ ว่านักเรียนมีแนวโน้มจะผ่านการสอบ External ใน Standard นี้หรือเปล่า ซึ่งหากนักเรียนได้ Formative Assessment เป็น Not Achieved เป็นส่วนใหญ่ อาจารย์ผู้สอนจะได้เปลี่ยนแนวมา “อัด” Internal Assessment ให้เยอะๆ และไม่แนะนำให้สอบ External ก็เป็นได้

นักเรียนนานาชาติที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมปลายและได้รับประกาศนียบัตร NCEA สามารถใช้ประกาศนียบัตร NCEA เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆ โดยปกตินักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร NCEA Level 1 เมื่อเรียนสำเร็จ Year 11, Level 2 เมื่อเรียนสำเร็จ Year 12 และ Level 3 เมื่อเรียนสำเร็จ Year 13