ระบบการศึกษา International Baccalaureate

International Baccalaureate (IB)

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในเจนีวา และออกแบบมาเพื่อนำเสนอคุณวุฒิ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเน้นความพร้อมให้เด็กนักเรียนมีความรู้รอบด้าน และสอนให้มีนักเรียนรู้จักแบ่งปันให้กับสังคม โดยมีสถานศึกษาจำนวน 21 แห่งในนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการรับรองให้เปิดสอน

IB Programme จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • หลักสูตรการศึกษาระดับต้น (IB Primary Years Programme, PYP) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 12 ปี
 • หลักสูตรการศึกษาระดับต้น (IB Middle Years Programme, MYP) สำหรับนักเรียนอายุ 11 ถึง 16 ปี
 • หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme, IBDP) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16 ถึง 19 ปี

ซึ่งหลักสูตร IB ทั้งสามระดับนี้ได้ถูกรวบรวมและประยุกต์จากระบบการศึกษาต่างๆทั่วโลก และยังถือว่าเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยและรัฐบาลทั่วโลกอีกด้วย โดยเฉพาะหลักสูตร IB ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือหลักสูตร IB Diploma Programme ในระดับที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับเดียวกันกับ A Level ถ้าแปลง่ายๆก็คือหลักสูตรที่เป็นรอยต่อระหว่าง High School กับ College/University หรือเป็นหลักสูตรการเรียนเพื่อเอาคะแนนสอบไปใช้ยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมถึงมหาวิทยาลัยใน UK

รายวิชาในหลักสูตร IB Programme จะมีทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้

 • Literature เรียนภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ
 • Second Language เช่น ภาษาฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน อิตาเลียน
 • Individuals and Societies เช่น จิตวิทยา ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การจัดการและธุรกิจ
 • Experimental Sciences เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 • Mathematics and Computer Science เช่น วิธีการทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับกลางและสูง
 • Arts and Electives เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ละครเวที ทัศนศิลป์

IB ต่างจากระบบอื่นอย่างไร

นอกจากและวิชาทั้ง 6 วิชาข้างต้นแล้ว ระบบ IB ยังเป็นระบบที่แตกต่างจากระบบการเรียนทั่วไป ดังนี้

 • กระตุ้นให้นักเรียนในทุกช่วงวัยคิดเชิงวิพากษ์
 • ประยุกต์ใช้ข้อมูลวิจัยและโรงเรียนในเครือข่ายทั่วโลก
 • สนับสนุนให้นักเรียนในทุกช่วงวัยศึกษาบริบททางสังคมทั้งในชุมชนและของโลก
 • พัฒนาให้นักเรียนพูดได้หลายภาษา

ข้อดีของระบบ IB ต่อนักเรียน

 • ได้รับการสนับสนุนให้คิดนอกกรอบและผลักดันการเรียนรู้ของตนเอง
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาที่สามารถพาพวกเขาสู่มหาวิทยาลัยแนวหน้าของโลกได้
 • ตื่นตัวทางวัฒนธรรมมากขึ้นผ่านการเรียนภาษาที่สอง
 • รู้จักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นท่ามกลางโลกที่กำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

การศึกษาระบบ IB เป็นหนึ่งในหลักสูตรหลักในการสอนและรับนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยเนื้อหาที่มุ่งหวังให้นักเรียนพัฒนาตนเองผ่านความสนใจส่วนตัว ฝึกคิดเชิงวิพากษ์ ควบคู่ไปกับการศึกษาวัฒนธรรมอื่น ๆ ผ่านการเรียนภาษานั้น ๆ นักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนระบบ IB จึงมีทักษะที่จะเป็นนวัตกรที่คำนึงถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมในอนาคตได้อย่างดี