ระบบการศึกษา Cambridge Programmes

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS

หลักสูตรจากประเทศอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาของนิวซีแลนด์ ประมาณ 60 แห่ง เปิดหลักสูตรสำหรับ คุณวุฒินี้ นักเรียนสามารถเข้าสอบได้ เมื่อเรียนอยู่ใน year 11, 12 หรือ 13 และใช้การประเมินหลากหลายที่มุ่งเน้น การสอบภายนอก โดยในหลายๆ วิชา จะมีการเรียนแบบเก็บหน่วยกิต (Coursework) และการประเมินผลภายในด้วย

Cambridge IGCSE

เป็นคุณวุฒิระดับนานาชาติที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกสำหรับนักเรียนอายุ 14 ถึง 16 ปี ซึ่งได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและผู้จ้างงานชั้นนำทั่วโลกและเป็นใบเบิกทางสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จ หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนามากว่า 25 ปีและได้รับการทดลอง ทดสอบและไว้ใจจากโรงเรียนทั่วโลก

Cambridge IGCSE เสนอวิธีต่างๆ มากมายให้นักเรียนที่มีความสามารถหลากหลาย รวมถึงนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก มีวิชาให้เลือกกว่า 70 วิชา รวมถึงวิชาภาษา 30 ภาษา โรงเรียนสามารถผสมผสานวิชาเหล่านี้แบบใดก็ได้ Cambridge IGCSE พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในเรื่องต่อไปนี้

 • เนื้อหาวิชา
 • การประยุกต์ความรู้และความเข้าใจกับสถานการณ์ใหม่ๆ และไม่คุ้นเคย
 • การสอบถามอย่างชาญฉลาด
 • ความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 • การทำงานและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
 • การมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์
 • การรับรู้เชิงวัฒนธรรม

การประเมินผล

การประเมินผล Cambridge IGCSE จัดขึ้นเมื่อจบหลักสูตร ซึ่งทำการประเมินทั้งการเขียน การพูด งานในวิชา และการประเมินผลการใช้จริง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงสิ่งที่เรียนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก ในหลายวิชานักเรียนสามารถเลือกระหว่างหลักสูตรหลักและหลักสูตรเพิ่มเติม ดังนั้น Cambridge IGCSE จึงเหมาะสำหรับความสามารถที่หลากหลาย

เราจัดสอบ Cambridge IGCSE ปีละสองครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายน ผลการสอบจะออกในเดือนสิงหาคมและเดือนมกราคม

Cambridge International AS and A Level

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยชั้นนำรับนักเรียนหลายพันคนทั่วโลกที่ศึกษา Cambridge International AS & A Levels เข้าศึกษา หลักสูตรของเราพัฒนาความเข้าใจแต่ละวิชาอย่างลึกซึ้งและทักษะการคิดอย่างอิสระ มีวิชาให้เลือก 55 วิชาและโรงเรียนสามารถผสมผสานวิชาเรียนในเกือบทุกรูปแบบ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้โรงเรียนสามารถสร้างหลักสูตรเฉพาะบุคคลและนักเรียนสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะทางหรือเรียนหลากหลายวิชาได้
Cambridge International AS & A Levels พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะในด้าน
 • เนื้อหาวิชาเชิงลึก
 • การคิดอย่างอิสระ
 • การประยุกต์ความรู้และความเข้าใจกับสถานการณ์ใหม่ ๆ และคุ้นเคย
 • การจัดการและการประเมินแหล่งข้อมูลชนิดต่าง ๆ
 • การคิดเชิงตรรกะและการนำเสนอประเด็นถกเถียงที่เป็นระบบและเชื่อมโยงสอดคล้อง
 • การประเมิน ให้คำแนะนำและตัดสินใจ
 • การนำเสนอคำอธิบายที่มีเหตุมีผล การเข้าใจความหมายโดยนัย และการสื่อออกมาอย่างมีเหตุผลและชัดเจน
 • การทำงานและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

การประเมินผล

Cambridge International A Level โดยทั่วไปเป็นโปรแกรมการศึกษาระยะเวลาสองปี Cambridge International AS Level โดยทั่วไปใช้เวลาหนึ่งปี บางวิชาสามารถเริ่มต้นได้ในหลักสูตร Cambridge International AS Level และศึกษาต่อในหลักสูตร Cambridge International A Level ได้

เราจัดสอบ Cambridge International AS & A Level ปีละสองครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายน ผลการสอบจะออกในเดือนสิงหาคมและเดือนมกราคม