nz   aus   ca   sg
  eng   usa  

ระบบการศึกษาอังกฤษ

สหราชอาณาจักร และประเทศอังกฤษ แบ่งระบบการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับอยู่ระหว่างช่วงอายุ 5-16 ปี นักเรียน 95% ของอังกฤษจะเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ส่วนนักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์ลงเรียนในโรงเรียนเอกชนเท่านั้น

ภาคการศึกษาของอังกฤษเริ่มต้นประมาณปลายเดือนกันยายน หรือต้นเดือนตุลาคม และสิ้นสุดประมาณปลายเดือนมิถุนายน หรือต้นเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป แบ่งออกเป็น 3 เทอมได้แก่
เทอม 1 (Autumn Term)  ปลาย ก.ย. – กลาง ธ.ค.
เทอม 2 (Spring Term)  กลาง ม.ค. – ปลาย มี.ค.
เทอม 3 (Summer Term) ปลาย เม.ย. – ต้น ก.ค.
                 

Pre-school
หลักสูตรก่อนวัยเรียน เริ่มต้นเมื่ออายุ 3-4 ขวบ โรงเรียนส่วนใหญ่จะเปิดรับนักเรียนต่างชาติเมื่ออายุ 7 ขวบ และส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประจำ
                 
Primary Education
โรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 5 ขวบ และสิ้นสุดเมื่อนักเรียนอายุครบ 11 ปี การเรียนการสอนเน้นเนื้อหาวิชาหลักที่จำเป็น พร้อมกับเน้นการพัฒนาทักษะด้านการเขียนและตัวเลข ตามความรู้ความสามารถของเด็กในแต่ละช่วงวัย
_____________________________________________________________________________                  
General Certificate of Secondary Education (GCSE)
เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 11-16 ปี นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่เลือกเข้าเรียนในระดับมัธยมเมื่ออายุ 11 หรือ 13 ปีในวิชาพื้นฐานจนถึงอายุ 14 ปี
เมื่ออายุครบ 14 ปีนักเรียนจะได้เรียนในวิชาหลัก และวิชาเลือกรวม 8-12 วิชา เพื่อรับวุฒิ GCSE
เมื่ออายุครบ 16 ปีนักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาต่ออีก 2 ปี เพื่อรับวุฒิ GCE-A Levels เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย หรือออกจากระบบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาก็ได้  
                 
General Certificate of Education Advanced Level (GCE-A levels)
นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มักเลือกศึกษาต่อในระบบจนอายุ 18 ปี ส่วนมากเลือกเรียนในระดับ A-levels 2 ปี (ในสก็อตแลนด์คือระดับ National Qualifications at Higher/Advanced Higher Level) หรือเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล อีกทางเลือกหนึ่งคือ หลักสูตรวิชาชีพ
_____________________________________________________________________________                  
Further Education (FE)
นักเรียนที่อายุครบ 16 ปี และจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว สามารถเลือกเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษา หรือ Further Education ได้ ทั้งนี้มีวิทยาลัยกว่า 600 แห่งที่เปิดหลักสูตรรองรับนักเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลาย รวมไปถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร GCSE หลักสูตร A-levels หลักสูตรปูพื้นฐานมหาวิทยาลัย และหลักสูตรปริญญาตรีบางวิชา ซึ่งนักเรียนต่างสามารถเข้าเรียนได้ทั้งในสถาบันของรัฐบาลและเอกชน
_____________________________________________________________________________

Higher Education
เป็นหลักสูตรในระดับที่สูงกว่า A-levels ใช้เวลาเรียนตั้งแต่หนึ่งปีหรือมากกว่านั้น ปัจจุบันในสหราชอาณาจักรมีมหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่ง (รวมถึงสถาบัน Polytechnic หรือ New University) และ College of Higher Education อีกกว่า 200 แห่งเปิดหลักสูตรรองรับนักเรียนที่สนใจ

1. Bachelor Degree
การศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นหลักสูตร 3 ปี ยกเว้นในบางสาขาวิชา เช่น วิศวกรรม (4 ปี)
สถาปัตยกรรม (5 ปี) สัตวแพทย์ (5 ปี) ทันตแพทย์ (5 ปี) แพทย์ (6 ปี)
นอกจากนี้บางมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสองสาขาวิชาหรือมากกว่าได้ โดยนักศึกษาจะได้รับ Combined หรือ Joint Honours Degree นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร Sandwich คือหลักสูตรที่รวมระยะเวลาการฝึกงานไว้ในช่วงการเรียนการสอนด้วย ทำให้ต้องใช้เวลาเรียนรวม 4 ปีจึงจะสำเร็จการศึกษา (นักศึกษาต่างชาติควรตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตทำงานกับทางสถาบันก่อน)

2. Master’s Degree
หลักสูตรปริญญาโทใช้เวลาเรียนประมาณ 1-2 ปี แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ แบบเข้าชั้นเรียน (Taught Programme) คือจะมีการเรียนในชั้นเรียน สัมมนา และทำวิทยานิพนธ์ในภาคการเรียนสุดท้าย กับแบบวิจัย (Research Programme) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาเจาะลึกในสาขาที่ตนสนใจเป็นพิเศษ โดยนักศึกษาริเริ่มพัฒนา หัวข้อที่ตนสนใจ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 1-2 ท่าน ก่อนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีความยาว ประมาณ 30,000-40,000 คำ

การศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถแบ่งย่อยออกเป็น
Postgraduate Certificate / Postgraduate Diploma
Taught Master
Research Master
MBA

3. PhD
หลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาก่อน ยกเว้นในกรณีนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีและมี ประวัติการเรียนดีเยี่ยม หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สนใจมากเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ปริญญาเอกใช้เวลาเรียนรวม 3-4 ปี โดยช่วง 2-3 ปีแรกเป็นการค้นคว้า ทำวิจัย และวางแผนการเขียนวิทยานิพนธ์ ความยาวประมาณ 70,000-100,000 คำ

                                                                                                                                            << Back       Next>>

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อิม เอ็ดดูเคชั่น ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ
ประเทศอังกฤษ