nz   aus   ca   sg
  eng   usa  

ระบบการศึกษาสิงคโปร์
ประถมและมัธยม I โพลีเทคนิคและอุดมศึกษา I แผนภูมิระบบการศึกษา

การศึกษาสิงคโปร์ได้ชื่อว่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากรัฐบาลตระหนักถึงความจริงที่ว่า ประชาชน คือทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดของประเทศ มันสมองและจิตสำนึกของประชาชนนี่เอง ที่จะนำพาสิงคโปร์ไปสู่ความเจริญ ในระดับต่อๆ ไป

สิงคโปร์กำหนดให้นักเรียนต้องอยู่ในระบบโรงเรียนอย่างน้อย 10 ปี กล่าวคือ ระดับประถมศึกษา 6 ปี และระดับ มัธยมศึกษา 4 ปี ส่วนการศึกษาระดับสูงหลังมัธยมมีทางเลือกตั้งแต่ โพลิเทคนิค จูเนียร์คอลเลจ และมหาวิทยาลัย

ก่อนประถมศึกษา

แม้ว่าจะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะให้นักเรียนเริ่มต้นที่ระดับนี้ก่อน เพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน การศึกษาก่อนวัยเรียนมักจัดโดยสถาบันเอกชน แต่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนด แนวทางและควบคุมอย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นการเรียนรู้ใน 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาแม่ (จีน / มาเลย์) ตลอดจนกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์และพลานามัย

ประถมศึกษา

แบ่งออกเป็นประถมต้น 4 ปี (Four-year foundation stage) และประถมปลาย 2 ปี (Two-year orientation stage)

ประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1- 4) มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ใน 2 ภาษา และคำนวณได้ เมื่อจบประถมต้น แล้วจะมีการอสบวัดผลด้วยข้อสอบมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าเรียนต่อในสายต่างๆ ของระดับ ประถมปลาย

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 5-6) แบ่งเป็น 3 สาย คือ EM1 EM2 EM3 ซึ่งการเรียนการสอนของวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาแม่ในแต่ละสายจะแตกต่างกัน เมื่อจบชั้น ป.6 แล้ว นักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบระดับชาติ หรือ PSLE (Primary School Leaving Examination) เพื่อวัดระดับว่านักเรียนจะต้องเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ในหลักสูตรแบบใด

มัธยมศึกษา

โรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ตามผลการสอบ PSLE

Special Course สำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยม ใช้เวลาเรียน 4 ปี ในปีสุดท้ายนักเรียนจะต้องสอบ GCE ‘O’ (หรือ Singapore-Cambridge General Certificate of Education “Ordinary”)

Express Course สำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนดี ใช้เวลาเรียน 4 ปี ปีสุดท้ายต้องสอบ GCE ‘O’ เช่นกัน

Normal Course สำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบปานกลาง ใช้เวลาเรียน 4-5 ปี แบ่งการเรียนเป็น Academic และ Technical เมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนจะต้องสอบ GCE ‘N’ level (Singapore-Cambridge General Certificate of Education “Normal”) นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีสามารถเรียนต่อในมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อสอบ
GCE ‘O’ ต่อไป แต่สำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนไม่ดี สามารถเลือกเรียนต่อในสายอาชีพได้

รัฐบาลได้ลงทุนทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตั้งแต่แรก โดยมี แผนการดำเนินงานที่เรียกว่า “Edusave Scheme” ซึ่งรัฐได้จัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่งให้แก่เด็กทุกคนที่มีอายุ 6-16 ปี ไว้ในบัญชีเพื่อการศึกษา (Edusave Account) ของเด็กทุกคน เป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในแต่ละปี เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน แต่เสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพียงเล็กน้อย ส่วนนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาและหลังมัธยมศึกษาต้องจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ก็ยังถือว่าประหยัดมากหากได้เข้าเรียน ในโรงเรียนของรัฐบาล

เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียนสอบ GCE ‘O’ ได้คะแนนดี สามารถเข้าเรียนต่อใน Junior College หลักสูตร 2 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรก่อนเข้า มหาวิทยาลัย (Pre-university) ในปีสุดท้ายต้องสอบ GCE ‘A’ ให้ได้ จึงจะสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย 

                                                                                                                                            << Back       Next >>

    

อิม เอ็ดดูเคชั่น ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ
ประเทศสิงคโปร์