nz   aus   ca   sg
  eng   usa  

สิงคโปร์

นับย้อนหลังกลับไปราว 190 ปีที่แล้ว สิงคโปร์เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ของชนพื้นเมืองมาเลย์ โอรังลาอุต (Orang Laut) ที่น้อยคนจะรู้จัก ทว่าการเดินทางมาถึงของบริษัทบริติชอีสอินเดีย ประเทศอังกฤษ โดยการนำของ เซอร์ แสตมฟอร์ด รัฟเฟิลส์ ในปี 1819 ก็ได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้ไปตลอดกาล สิงคโปร์กลายเป็นเมื่องท่าของเส้นทางการค้าเครื่องเทศ และศูนย์กลางทางทหารที่สำคัญของอังกฤษภายใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อังกฤษได้ปลูกฝังรากฐานด้านการค้า และการศึกษาให้สิงคโปร์อย่างเข้มแข็ง ดังนั้นภายหลังจากที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซีย และได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ ในปี 1965 จึงสามารถพัฒนา บ้านเมืองได้อย่างรวดเร็ว คุณภาพชีวิตของประชาชนปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดิมแบบผิดหูผิดตา อีกทั้งนโยบายเศรษฐกิจ ตามแนวทางของ อัลเบิร์ต วินเซมิอัส นักเศรษฐศาสตร์ชาวดัชท์ ก็ทำให้สิงคโปร์กลายเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม การศึกษา และการวางผังเมือง อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีคุณภาพ มีระบบระเบียบและร่ำรวยที่สุดประเทศหนึ่งของโลก

ประชากรสิงคโปร์ทั้งประเทศ (รวมถึงผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ถาวร) มีจำนวนประมาณ 4.99 ล้านคน มีการผสมผสาน ระหว่างเชื้อชาติอย่างหลากหลาย กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ จีน ตามมาด้วย มาเลย์ อินเดีย และชาติอื่นๆ ภาษาราชการของ สิงคโปร์มีถึง 4 ภาษาด้วยกัน ได้แก่ อังกฤษ จีน มาเลย์ และทมิฬ  

                                                                                                                                                            Next>>

  • English course หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • Degree หลักสูตรปริญญาตรี / โท

 

              

อิม เอ็ดดูเคชั่น ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ
ประเทศสิงคโปร์