nz   aus   ca   sg
  eng   usa  

ค่าเล่าเรียนนิวซีแลนด์์   

หลักสูตรภาษาอังกฤษ NZ$ 1,200 - NZ$ 1,400 ต่อเดือน
ระดับมัธยมศึกษา NZ$ 7,500 - NZ$ 15,000 ต่อปี
ระดับโพลีเทคนิค NZ$ 9,000 - NZ$ 16,000 ต่อปี
ระดับปริญญาตรี NZ$ 10,000 - NZ$ 18,500 ต่อปี
ระดับปริญญาโท/เอก NZ$ 11,000 - NZ$ 13,000 ต่อปี

  

  BACK NEXT