nz   aus   ca   sg
  eng   usa  

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์   
ประถมและมัธยม I โพลีเทคนิค I อุดมศึกษา

การศึกษาภาคบังคับของนิวซีแลนด์จะเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา หรือเริ่มตั้งแต่
นักเรียนอายุ 5 - 16 ปี โดยรัฐบาลจะเป็นผู้อุดหนุนและสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่ เปิดโอกาส
ให้พลเมืองของประเทศสามารถเรียนฟรีได้ตลอดการเรียนภาคบังคับ ลักษณะเด่นของระบบการ
ศึกษาของนิวซีแลนด์ซึ่งต่างจากประเทศอื่น คือการแบ่งชั้นเรียนโดยใช้เกณฑ์ด้าน อายุ เป็นหลัก
สามารถเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาของไทยได้ดังนี้

อายุ
ประเทศไทย
ประเทศนิวซีแลนด์
5
อนุบาล
Year 1
6
ประถมศึกษาปีที่ 1
Year 2
7
ประถมศึกษาปีที่ 2
Year 3
8
ประถมศึกษาปีที่ 3
Year 4
9
ประถมศึกษาปีที่ 4
Year 5
10
ประถมศึกษาปีที่ 5
Year 6
11
ประถมศึกษาปีที่ 6
Year 7
12
มัธยมศึกษาปีที่ 1
Year 8
13
มัธยมศึกษาปีที่ 2
Year 9
14
มัธยมศึกษาปีที่ 3
Year 10
15
มัธยมศึกษาปีที่ 4
Year 11
16
มัธยมศึกษาปีที่ 5
Year 12
17
มัธยมศึกษาปีที่ 6
Year 13


ประถมศึกษา

การเรียนในระดับประถมศึกษาจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 8 ปี วิชาเรียนประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ
(เขียน อ่าน พูด สะกด คัดลายมือ) คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและการฝีมือ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา
สุขศึกษา และดนตรี ในชั้น Form 1 และ Form 2 จะมีสอนวิชาคหกรรมศาสตร์และช่างฝีมือ
และอาจมีสอนภาษาฝรั่งเศสด้วย

มัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาเริ่มตั้งแต่ Form 3 หรือ Year 9 นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมกว่า 350 แห่ง
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. โรงเรียนรัฐบาล
2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาล ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและองค์กรศาสนา
3. โรงเรียนเอกชน มักเป็นโรงเรียนศาสนา

โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนรัฐบาล ได้รับการสนับสนุนการงบประมาณจากรัฐบาล
และส่วนใหญ่เป็นระบบสหศึกษาโรงเรียนเอกชนมีน้อย และมักรักษาประเพณีทางศาสนา
และปรัชญาเฉพาะตนไว้ โรงเรียนเอกชนมีเสรีในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน อย่างไรก็ตามแต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการ
เรียนการสอนได้เองโดยยึดโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

ในช่วงเริ่มต้นของมัธยมศึกษา นักเรียนต้องเรียนตามวิชาที่หลักสูตรบังคับใน Form 3 - 4 ก่อน
จะสามารถเริ่มเลือกวิชาเฉพาะความถนัดของตนได้ใน Form 5 จากนั้นใน Form 6 จึงสามารถ
เลือกวิชาเฉพาะความถนัดที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นได้ ส่วนใน
Form 7 จะไม่มีวิชาบังคับ ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 4-6 วิชา เป็นเสมือนชั้นเตรียม
มหาวิทยาลัยก็ว่าได้เทอมการศึกษาของนิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 4 เทอม คือ

1. เทอมที่ 1 : ปลายเดือนมกราคม / ต้นเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนเมษายน
2. เทอมที่ 2 : ปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนกรกฎาคม
3. เทอมที่ 3 : ปลายเดือนกรกฎาคม – กลาง / ปลายเดือนกันยายน
4. เทอมที่ 4 : ปลายเดือนตุลาคม – ต้น / กลางเดือนธันวาคม

ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกันไม่ว่า
จะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการศึกษาตลอดจน
สาขาวิชาต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตาม
มาตรฐานของ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

1. NCEA Level 1 (เมื่อจบ Year 11)
2. NCEA Level 2 (เมื่อจบ Year 12)
3. NCEA Level 3 (เมื่อจบ Year 13)

การรับรองคุณวุฒิ 3 ระดับข้างต้น ถือเป็นขั้นตอนแรกของทั้งหมด 8 ระดับตามแผนงานรับรอง
คุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework) โดยการรับรองคุณวุฒิดังกล่าวเรียกว่า
“ประกาศนียบัตรแห่งชาติ” (The National Certificate) เพราะยึดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
โดยการควบคุมดูแลของหน่วยงานรับรองคุณวุฒิของนิวซีแลนด์ หรือ New Zealand Qualifications
Authority (NZQA) โรงเรียนมัธยมแต่ละแห่งจะรับนักเรียนต่างชาติได้จำนวนไม่เท่ากัน โดยปกติ
รับแห่งละ 10 – 20 คนต่อปี บางแห่งอาจรับนักเรียนชาติหนึ่งๆ เพียง 4 – 5 คนต่อปี เท่านั้น
นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จะไปเข้าเรียนต่อใน FORM 3 หรือ YEAR 9 โดยโรงเรียนมัธยมศึกษา
หลายแห่งมีการเปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL) นักเรียนไม่จำเป็นต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาภายนอกเพื่อปูพื้นฐานก่อน โรงเรียนมัธยม
มีทั้งประจำและไป-กลับ นักเรียนต้องสวมเครื่องแบบจนถึง Year 12 หรือ Form 6 เมื่อจบในชั้นนี้
นักเรียนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือเรียนต่อทางวิชาชีพ (สำหรับนักเรียนไทยที่ไปเรียน
มัธยมที่นิวซีแลนด์จนจบ Year 12 ก็สามารถกลับมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเมืองไทยได้ด้วยการ
เทียบวุฒิ) แต่หากนักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์จะต้องเรียนต่อ
จนจบ Year 13 ซึ่งในชั้นปีนี้ไม่ต้องสวมเครื่องแบบนักเรียน

  BACK NEXT