nz   aus   ca   sg
  eng   usa  

ดินแดนเจริญ เรียนเพลินแคนาดา

ด้วยขนาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และที่ตั้งที่อยู่ทางเหนือมากที่สุดในโลก แคนาดาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความพิเศษไม่เหมือนใคร

หลังสิ้นสุดยุคสงครามแย่งชิงดินแดนทางตอนเหนือของทวีปอเมริการะหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสที่ยืดเยื้อ
ถึงเจ็ดปี ในที่สุดแคนาดาก็ตกเป็นของอังกฤษ และเริ่มถือกำเนิดเป็นประเทศขึ้นในปี ค.ศ.1867

แคนาดามีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ  โดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นพระประมุข  ปัจจุบันประกอบด้วย 10 รัฐ
และ 3 ดินแดน โดยรัฐบาลสหพันธ์มีอำนาจโดยตรงในการควบคุมดูแลดินแดน ส่วนรัฐบาลของแต่ละรัฐ มีอำนาจในการปกครองตนเอง

แคนาดาเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม G8 ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากมาตรการการค้าเสรีที่โปร่งใสมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นอกเหนือจากเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแล้ว แคนาดายังมีความมั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาติ มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดี และมีคุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้นักเรียนต่างชาติจำนวนมากตัดสินใจเลือกไปศึกษาต่อที่แคนาดา

เหตุผลที่ควรเลือกศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา

  1. รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการศึกษามาก พิจารณาได้จากอัตราการใช้จ่ายเงินต่อคนในด้าน การศึกษาสูงกว่าทุกประเทศในกลุ่ม G8 แคนาดาเป็นประเทศ Top10 ของประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ตามผลการสำรวจของสหประชาชาติและหน่วยงานข้อมูลทางเศรษฐกิจ ชาวแคนาดามี มาตรฐานคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก พลเมืองเกือบ 70% มีบ้านและทรัพย์สินถาวร นอกจากนี้ยังมีระบบประกันสุขภาพและสังคมที่มีมาตรฐาน ตลอดจนสื่อบันเทิงและศิลปะอื่นๆ
  2. สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ควบคู่การดูแลรักษาธรรมชาติ และนโยบายส่งเสริมความหลากหลายด้านวัฒนธรรม แคนาดามีชื่อเสียงด้านความปลอดภัย เนื่องจากมีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมาก และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้า
  3. ทางเทคโนโลยีชั้นสูง มีภาษาราชการถึง 2 ภาษา คือังกฤษและฝรั่งเศส และมีโปรแกรมสอนภาษา
  4. ทั้ง ESL และ FSL เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกเรียนภาษาที่สนใจได้ภายในที่เดียว


    NEXT

 

 

 

 

 

 

 

 

               
อิม เอ็ดดูเคชั่น ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ
ประเทศแคนาดา