nz   aus   ca   sg
  eng   usa  

ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
ประถมและมัธยม I อุดมศึกษา

การจัดการศึกษาของออสเตรเลียเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐแต่ละรัฐ ทำให้ระบบการ
ศึกษาในแต่ละรัฐอาจมีมาตรฐาน และกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปบ้าง ทว่าโดยทั่วไปสามารถจำแนก
การศึกษาออกเป็นระดับต่างๆ คือ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

การศึกษาภาคบังคับของออสเตรเลีย เริ่มตั้งแต่ประถมปีที่ 1 ไปจนถึงปีที่ 10 (Year 1 – 10) หรือ
ระหว่างอายุ 6 – 15 ปี แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อ Year 11 - 12 เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
หรือวิทยาลัยเทคนิค และการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า
TAFEผลการเรียนในระดับ Year 11-12จะมีความสำคัญมากต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขา
เนื่องจากไม่มีระบบการสอบเข้าที่เรียกว่า Entrance Examination

การศึกษาระดับต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

1. ระดับอนุบาล (Pre-school) เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบจนถึง 5 ขวบ เป็นการศึกษาไม่บังคับ
เน้นการเตรียมเด็กให้มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา และสังคม

2. ระดับประถมศึกษา (Primary School) มีระยะเวลาศึกษา 6 ปี จาก Year 1-6 วิชาที่สอนใน
ระดับนี้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะดนตรี และสุขศึกษา โดยมีวิชาศีลธรรม
และศาสนา เป็นวิชาเลือก

3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) มีระยะเวลาศึกษา 6 ปี แบ่งเป็น

(1) มัธยมต้น (Junior Secondary) จาก Year 7 ถึง Year 10 เมื่อนักเรียนจบการศึกษาใน
ระดับนี้ ก็สามารถออกไปสู่ตลาดแรงงาน ทำงานหรือฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจการ
ในภาคธุรกิจ เอกชนต่างๆ หรืออาจศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้นใน TAFE ได้

(2) มัธยมปลาย (Senior Secondary) คือ Year 11-12 เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา วิชาในระดับมัธยมปลายประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี
อังกฤษ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร เป็นต้น
โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียน 4-5 วิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเลือกเรียน
ในระดับอุดมศึกษา และเลือก 1-2 วิชาเป็นวิชาเลือก นักเรียนเมื่อจบการศึกษาระดับนี้แล้ว
จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (High School Certificate)

อายุ
ประเทศไทย
ประเทศนิวซีแลนด์
3 - 5
อนุบาล
Pre - School
6
ประถมศึกษาปีที่ 1
Primary School Year 1
7
ประถมศึกษาปีที่ 2
Primary School Year 2
8
ประถมศึกษาปีที่ 3
Primary School Year 3
9
ประถมศึกษาปีที่ 4
Primary School Year 4
10
ประถมศึกษาปีที่ 5
Primary School Year 5
11
ประถมศึกษาปีที่ 6
Primary School Year 6
12
มัธยมศึกษาปีที่ 1
Junior Secondary Year 7
13
มัธยมศึกษาปีที่ 2
Junior Secondary Year 8
14
มัธยมศึกษาปีที่ 3
Junior Secondary Year 9
15
มัธยมศึกษาปีที่ 4
Senior Secondary Year 10
16
มัธยมศึกษาปีที่ 5
Senior Secondary Year 11
17
มัธยมศึกษาปีที่ 6
Senior Secondary Year 12

 

  BACK NEXT

               
อิม เอ็ดดูเคชั่น ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ
ประเทศออสเตรเลีย