nz   aus   ca   sg
  eng   usa  

คิดนอกลู่ รู้นอกทาง กับดินแดนแห่งแสงใต้

ประเทศอะไรเอ่ย กินอาณาเขตกว้างใหญ่ทั้งทวีป?

คำตอบก็คือ ประเทศออสเตรเลีย นั่นเอง


ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศงดงาม อากาศอบอุ่นพอเหมาะ คุณภาพชีวิตดี ค่าครองชีพ
ปานกลาง และมีมาตรฐานด้านการศึกษาสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก แถมระยะทางในการเดินทาง
ก็ยังไม่ไกลจากประเทศไทยอีก ด้วยเหตุนี้เองออสเตรเลียจึงมักจะเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของ
คนไทยจำนวนมากที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาต่อต่างประเทศ โดยลักษณะทางกายภาพ
ออสเตรเลีย ถือเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และมีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก
รองจากรัสเซีย แคนาดา จีน อเมริกา และบราซิล ประชากรทั้งหมดภายในประเทศมีจำนวนราว
20.6 ล้านคน ดินแดนแถบนี้มีมนุษย์เข้ามาถือครอง และดำรงชีวิตอยู่อย่างยาวนานนับ 60.000 ปี
โดยประชากรกลุ่มแรกที่จับจองผืนดินอันยิ่งใหญ่ของออสเตรเลียก็คือ ชาวอะบอริจิน ก่อนจะถูกยึด
โดยชาวอังกฤษ เมื่อวันที่ 26 มกราคม ค.ศ.1788 นับแต่นั้นเป็นต้นมาเขาจึงถือเอาวันที่ 26 มกราคม
ของทุกปี เป็นวันชาติออสเตรเลียเสียเลย

สถานะทางด้านเศรษฐกิจของออสเตรเลียถือว่ามีความแข็งแกร่งมาก ถึงขั้นถูกจัดอันดับให้เป็น
ประเทศที่มีเศรษฐกิจมวลรวมยิ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม
ก้าวไกลเป็นอันดับ 10 ของโลก ประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก แถมยังเป็น
ประเทศที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยมายาวนานเป็นอันดับ 6 ของโลกอีกต่างหาก
(ผลการสำรวจเมื่อเดือน มิ.ย. 2006) รายได้ที่สำคัญส่วนหนึ่งของประเทศมาจากธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการศึกษา ออสเตรเลียจึงมุ่งพัฒนา และรักษามาตรฐานด้านความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ ความปลอดภัย กิจกรรมที่น่าสนใจ และศักยภาพด้านหลักสูตรวิชาการต่างๆ
เพื่อเอื้ออำนวยต่อทั้งนักท่องเที่ยว นักเรียน ตลอดจนพลเมืองของออสเตรเลียเอง

นอกจากนี้ออสเตรเลียยังเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติ ทั้งชนเผ่าดั้งเดิมอย่าง
อะบอริจิน ชาวยุโรปที่เข้าไปหยั่งรากลึกความเจริญของประเทศ ตลอดจนกลุ่มคนอพยพจาก
นานาชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชีย ที่เต็มไปด้วยฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นกำลังขับเคลื่อนกลไก
ทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของชาติ ออสเตรเลียจึงนับเป็นประเทศที่เปิดกว้าง และเต็มไป
ด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เหมาะเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางไป
ทำความรู้จัก เล่าเรียน และใช้ชีวิตอยู่อีกประเทศหนึ่ง

    NEXT

               
อิม เอ็ดดูเคชั่น ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ
ประเทศออสเตรเลีย